Az iskola kezdetei Inkén

 

Az inkei iskola alapításának pontos évét kideríteni nem sikerült.Az egyházi plébániákon található kevés adat a következőt tartalmazza.Inke lakossága az 1700-as években református vallásúak voltak.Így az első iskola is ilyen felekezetű volt.Az első preoráns mester Szente István és Szoboszlai István volt,akik 1780-1790 között tevékenykedtek.Utánuk még 13 tanító dolgozott még a református iskolában az 1948-ban bekövetkezett államosításig.A tanítók közül egyedül Gyenge Imre nevével találkozunk.,aki 1890-1900.között tanított.Az iskola 1913-1922. között 2 tanerős volt.1913-1921 között Szabó Sándor volt a másodtanító,1922-ben pedig Mózs Kálmán.A református iskola utolsó évtizedeiben meghatározó szerepe volt Varga József tanítónak.,aki 30 éven keresztül volt az iskola vezetője.A református iskola közelében feltehetően a századfordulón létesült állami iskolában a községbe bevándorolt római katolikus szülők gyermekei jártak.Az államosítást megelőzően ennek az iskolának vezetője id Herzsenyák László volt.,az államosítás utáni igazgató édesapja,aki 40 évet töltött a községben.A szülők életformája rányomta bélyegét az iskoláztatásra,mivel az elemi iskolát a tankötelesek fele nem végezte el.A szülők kisebb hányada kevés földdel rendelkező parasztok voltak,nagyobb részük nincstelen zsellérek,cselédek és időszaki munkások,akik a Szegedy grófok birtokán dolgoztak.A feljegyzések szerint 1715-től a Mező-Szegedy-Szegedy család uradalma volt a község.A régi református iskola épületében jelenleg az orvosi rendelő van.Az állami iskola épületében a volt TSZ iroda most közöségi  terem van

II.Jelentős esemény volt az 1948.évi államosítás.Inke belterületén tehát egy református elemi népiskola és egy községi elemi népiskola működött összesen 7 tanerővel és igen gyenge felszereléssel.Darvas-pusztán községi elemi népiskola volt,amely szintén gyenge felszereléssel és egy tanerővel működött.Ugyanez volt a helyzet a fazekasdencsi római katolikus felekezeti elemi népiskolával.

Az államosítási törvényt 1948-49.tanévben hajtották végre.Az államosítás során minden pedagógus megmaradt állomáshelyén,de állami státuszba került.Az inkei iskola vezetője Herzsenyák László lett,aki 1967-ig,nyugdíjba vonulásig ott is maradt.Az egységes iskola első tantestülete:az említett igazgatón kívülPáti József tanító és református lelkész.,özv.Kertai Istvánné tanítónő, és Szántó Ferenc tanító.A Darvas-pusztai iskolát Klespitz Jenő tanító vezette,aki egyébként 1914 szeptembere óta működött ezen a helyen.Fazekasdencsen a szintén évtizedek óta ott működő Szittér Ilona tanítónő lett az iskola vezetője. A friss vérkeringést az hozta meg az oktatásügy terén, hogy ettől kezdve az inkei iskolaigazgató a község egész területén a művelődésügy és nevelésügy egyszemélyi vezetője lett. A közös irányítás állandó tapasztalatcseréket, munkamódszer átadást, egységes oktatói és nevelői ráhatásokat, új szellemű oktató nevelő munkát jelentett. Ekkor bevezetésre került a fakultatív hitoktatás.Objektív nehézségek volt, hogy a tantermek két külön épületben voltak, sajnos számuk sem volt megfelelő. Ezért  a nevelők alacsony létszáma miatt a 8 osztály tanítását csak összevonásokkal lehetett megvalósítani.

1959-ben  a volt Szegedy féle kastélyt alakították át iskolának. 1959-ig 4 tantermes iskolában tanultak a gyerekek, összevont osztályokban.Az átalakítással sok probléma megoldódott., az új épületben 6 tantermes, gyakorló terem, szertárak kaptak helyet. Az iskola udvara kielégítette a sportolási igényeket is.Hatalmas park veszi körül az épületet, ahol futballpálya, kézilabdapálya kialakítására is lehetőség nyílott.

1967-ben az iskola igazgatója Orbán Géza lett, aki már mint tanár 1956-ban tanított az inkei iskolában. 1973-tól Bertók László az iskola igazgatója, aki egykor tanulója volt a helyi általános iskolának.Az oktató, nevelő munkában nagyon sok probléma vetődött fel a szakos nevelői ellátottság hiánya miatt. Ennek oka az, hogy vidéki kis község, amely távol esik a vasúttól és a várostól egyaránt és a pedagóguslakás kérdés sem megoldott.

1968/1969-es tanévbena napközi otthoni foglalkozások is megindultak. Férőhely hiánya miatt elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók felvétele volt megoldható, de ez már nagy segítség volt a nagycsaládos  fizikai dolgozók gyermekeinek.

1970-ben a Fazekasdencsi iskola megszünt, mivel az ott lakók nagy része elköltözött. A tanulókat az inkei iskolába körzetesítették be.1975-ben a Darvas-pusztai iskola is megszünt, mivel Ujság Tibor, aki 1960-tól itt tanított elköltözött. A darvasi tanulók Somogyszobra járnak iskolába. 1976-ban az épületet belülről felújították.

1979-től Bíró Sándorné az igazgató, aki1968-óta tanít az iskolában, és ennek az intézménynek volt a tanulója.1981-ben adták át az ebédlőt és bővítették a konyhát, így 1983-ban 3 napközis csoportot tudtak indítani. 1984- ben vezették be a központi fűtést az épületekbe.Bíró Sándorné 1996 nyaráig igazgatta az intézményt. A szabad iskolaválasztás lehetősége magával hozta az iskola tanulói létszámának jelentős csökkenését. 1995-től az önkormányzat is részt vesz az iskola szerkezeti felépítésében (költségvetés, vezető-választás, stb.). 1996- tól 2001-ig Tüske Lászlóné vette át a  vezetői feladatot. Ez idő alatt megérkezett az első személyi számítógép. Megalakult az Inkei Gyermekekért Alapítvány, ami a mai napig támogatja, segíti az iskola és az óvoda működését.

2001-től 2006-ig Csák Tibor igazgatása alatt az első pályázatok megjelentek. A HEFOP 3.1.3-as valamint a HEFOF 2.1.8-as pályázatokat igazgató úrnak sikerült elnyernie.  A megvalósításban azonban már nem
tudott részt venni, igazgató váltás történt. Lancsák József igazgató úr 3 évig vezette az intézményt.  Évről évre kevesebb tanulóval zárjuk a tanévet.
2009. szeptemberétől Czippánné Szalai Magdolna vezeti az intézményt. Beléptünk az integrált pedagógiai rendszerbe (IPR), ami segítségével minden tanterem bútorzatát kicseréltük. Van kék, zöld sárga,
narancssárga termünk. Különböző pályázatokat adtunk be és nyertünk el. Erről a pályázatok fülben bővebben olvashatunk.
2013-ban az iskolákat leválasztották az óvodákról, és a fenntartás valamint a működtetés állami kézbe került. A Csurgói Tankerületi Központ vette át a gazdasági és a szakmai irányítást. Fazekas Ede Máté
Tankerületi Igazgató Úr gondos gazdaként figyelte és segítette az iskolában folyó munkát. Ez idő alatt a szociális helység (WC) került felújításra. Az alsó tagozatban osztályösszevonásokra került sor. 
2016-ban a felügyeletet átvette a Kaposvári Tankerületi Központ, Stickel Péter Igazgató Úr vezetésével. Jelenleg 70 tanuló jár az iskolánkba. Az utóbbi években lassú létszámemelkedés tapasztalható. Idén (2018-19.) 9 fővel magasabb az iskola tanulói létszáma az előző tanévhez képest. Reméljük, ez a folyamat folytatódik. Az iskola pedagógusainak szakmai előrelépését segíti a pedagógusi minősítési rendszer. A 13 főből 1 mesterpedagógus, 5 pedagógus pedig pedagógus II. minősítéssel rendelkezik. Jelenleg az iskola az élvezi az önkormányzat és a tankerület bizalmát is. Jó kapcsolata van a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel. A gyerekek szépen gondozott udvarban, jól felszerelt tantermekben, képzett pedagógusok segítségével tanulhatnak.

Image: